phone  0348-490008 | Adminup2Date
 
phone  0348-490008 | Fleurop Support Desk
 

Privacy Statement

Privacyverklaring AdminUp2Date B.V.

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met ons Privacybeleid. Wat dat inhoudt, leggen we hieronder uit.
Je (persoons)gegevens worden door AdminUp2Date B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd, conform de eisen van de wet.

Cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons
worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch
bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het
Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en
tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent
doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website
die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt
bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo
locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze
technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website, door de systeembeheerder en
om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden
worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer en waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze
website of via mail aan ons toestuurt. Wij verzamelen en verwerken je gegevens t.b.v. payroll of het
voeren van HR administratieve taken die wij voor onze klanten uitvoeren.
We gebruiken deze gegevens om:

1. Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving. Dit voor de uitvoering van de
salarisadministratie in opdracht van je werkgever.
2. Noodzakelijk voor het voeren van de financiële administratie in opdracht onze klanten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende
gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en
kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je
bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Voor het voeren van de salarisadministratie en/of HR administratieve taken die wij als
dienstverlening voor een organisatie uitvoeren:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van HR verplichtingen zoals bijvoorbeeld
referenties en getuigschriften
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?
AdminUp2Date B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere AdminUp2Date B.V. entiteiten,
haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten
verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En
in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen.

Als AdminUp2Date de salarisadministratie heeft verzorgd?
Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde
persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer
beschikbaar voor AdminUp2Date B.V.. We hanteren hiervoor de wettelijke termijnen.
Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving.
Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor AdminUp2Date B.V. onder strikte voorwaarden
overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
AdminUp2Date B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken
van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te
onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. AdminUp2Date B.V. kan de van haar
zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van
de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens
kunnen worden doorgegeven aan andere aan AdminUp2Date B.V. gelieerde entiteiten, aan
sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens
haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin AdminUp2Date B.V. hiertoe verplicht kan
worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen
worden doorgegeven buiten Nederland. AdminUp2Date B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen
om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor medewerkers van relatie waarvoor wij de salarisadmnistratie verzorgen en zakelijke relaties:
Als je je eigen account (Mijn AdminUp2Date B.V.) hebt, heb je inzage in een groot deel van de over
jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens
wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of accountgegevens.
Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij
AdminUp2Date B.V..

Beveiliging
AdminUp2Date B.V. doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten
verlenen of opdrachten uitvoeren, is AdminUp2Date B.V. met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Woerden, mei 2018

Top